See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Personaalne uurimistoetus (PUT)" projekt PUT1182
PUT1182 "Minu aeg, sinu aeg, meie aeg. Leibkondade ajakasutus – valik või paratamatus? (1.01.2016−31.12.2019)", Kadri Täht, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus.
PUT1182
Minu aeg, sinu aeg, meie aeg. Leibkondade ajakasutus – valik või paratamatus?
My time, your time, our time. Household time allocation – choice or inevitability?
1.01.2016
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus (PUT)
Stardiprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.70,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS250 Demograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.30,0
PerioodSumma
01.01.2017−31.12.201751 600,00 EUR
01.01.2018−31.12.201851 600,00 EUR
01.01.2016−31.12.201651 600,00 EUR
01.01.2019−31.12.201951 600,00 EUR
206 400,00 EUR

Aeg on piiratud ressurss ning seetõttu ei ole väheoluline kuidas seda kasutatakse. Partnerite ühiselt veedetud aja hulk mõjutab nii suhte kvaliteeti kui stabiilsust, lastega veedetud aeg aga laste heaolu, käitumist, õpitulemusi. Käesolev projekt uurib leibkondade ajakasutust - aja ja ülesannete jaotust, mis seotud majapidamistööde ja laste kasvatamisega - ja selle seost erinevate töö-ja pere-elu ühildamise strateegiatega (nt aja- ja kohapaindlikkus) ühelt poolt, ning teiste elusfääridega (nt tööturu situatsioon) teiselt poolt. Leibkonna ajakasutust käsitletakse siin kui eelistustel ja võimalustel põhinevat väljundit, kusjuures nii eelistused ja võimalused on mõjutatud keskkonast (leibkond, institutsioonid), kus nii 'läbirääkimised' kui ajakasutuspraktikad aset leiavad. Projektis rakendatakse nii kvantatiivsete kui kvalitatiivsete andmete analüüsi.
Time is a restricted resource and therefore it is not unimportant how it is used. Partners’ time spent together has an impact both on partnership quality and stability; parents’ time spent with children affects children's well-being and behavior. The current project studies time allocation of households – the division of time and tasks related to household work and raising children – and its association with application of various work-family reconciliation strategies (e.g. time and space flexibility) on the one hand, and with other life domains (e.g. labor market situation) on the other hand. Household time allocation is seen here as a result of (household) preferences and means/resources available to fulfill these preferences, whereas both are expected to be shaped by (household and institutional) context where time allocation takes place. For the analysis, the project applies both quantitative and qualitative data.
Käesoleva projekti fookus oli lisaks üksikisiku ajakasutusele analüüsida seda leibkonna tasandil ehk kes, mida ja millal teeb ning kuidas seostub see teiste leibkonnaliikmete tegevusega. Selleks analüüsiti Eesti ajakasutusuuringu andmeid (1999, 2009), täiendades neid projekti käigus läbi viidud kvalitatiivse uuringu ning muude (rahvusvaheliste ja kohalike) andmestikega analüüsidega. Tulemused näitasid, et kodutöödele ning laste eest hoolitsemisele kulutatud aja mõttes valitseb Eestis endiselt pigem traditsiooniline tööjaotus, kus naised kulutavad neile tegevustele oluliselt enam aega kui mehed, seda ka siis kui tööturul osaletakse samaväärses mahus. Kui enam ressursse (kõrgem haridustase, ametipositsioon või sissetulek) võiks teoorias anda naistele tugevama "läbirääkimispositsiooni" leibkonnasiseses tööjaotuse kujundamisel, siis Eesti andmed näitavad pigem sellise seose puudumist või suisa vastupidist trendi - naised kalduvad isegi partnerist enamate ressursside korral rohkem panustama. Kõrghariduse võrdsustavat mõju võis täheldada siiski meeste puhul, eriti lastega seotud tegevuste korral. Leibkonna sotsiaalmajandusliku staatuse ning tööjaotuse seose analüüsi tulemused viitasid mitmetele ebavõrdsuse kuhjumise riskidele - näiteks madalama sissetulekuga leibkondades kaldub naiste panus olema ebaproportsionaalselt kõrgem, samas (tööturu) riskid suuremad. Valitsevate seoste tugevusel on oma roll mängida institutsionaalsel keskkonnal (regulatsioonid, hoiakud). Nii näiteks suurendab lastehoiu kättesaadavus naiste tööturuosalust ning vähendab soolisi erinevusi lastehoiule kulutatud ajas. Projekti tulemused võimaldavad paremini mõista leibkonnasisest „tööjaotust“, selle kujunemise tagamaid, aga ka seoseid teiste elusfääridega (nt osalus tööturul; erinevate sotsiaalsete riskide kuhjumine). Need tulemused on olulised laste ja lastevanemate (eriti naiste) heaolu hindamiseks ja mõistmiseks Eestis ning töö-ja pereelu ühildamise ja tasakaalustamise (poliitikate) planeerimiseks.